Nesting Doll Matryoshka Strawberry Basket Red 5-pc 4.75 60502-1
Russian Nesting Doll Matryoshka Decorative Collectible Fairy Tale 7-pc 60201
Russian Nesting Doll Matryoshka Decorative Collectible Troika 10-pc 60402-1
Russian Nesting Doll Matryoshka Decorative Collectible Troika 5-pc 60113-1
Russian Nesting Doll Matryoshka Decorative Collectible Winter 5-pc 60122-1
Russian Santa Christmas 2 Nesting Doll 5-pc 4.4 60512-1
Russian Santa Christmas Nesting Doll 5-pc 4.4 60511-1
Ukrainian Folk Matryoshka Nesting Doll 5-pc 305952-1
Ukrainian Matryoshka Decorative Collectible Nesting Doll Cossacks Couple 5-pc 60117-1
Ukrainian Nesting Doll Matryoshka Flower Basket 5-pc 60501-5
Ukrainian Nesting Doll Matryoshka Strawberry Basket 5-pc 60502-1