Matryoshka Floral Nesting Doll 5-pc 2.4 307325-1
Nesting Doll Matryoshka Strawberry Basket 3-pc 4.5 60602-1
Nesting Doll Matryoshka Strawberry Basket Red 5-pc 4.75 60502-1
Russian Christmas Nesting Doll Matryoshka Winter Joy 5-pc 4.75 60521-1
Russian Nesting Doll Matryoshka Decorative Collectible Fairy Tale 60121-1
Russian Nesting Doll Matryoshka Decorative Collectible Fairy Tale 7-pc 60201
Russian Nesting Doll Matryoshka Decorative Collectible Gzhel 10-pc 60309-1
Russian Nesting Doll Matryoshka Decorative Collectible Gzhel Winter 5-pc 60124-11
Russian Nesting Doll Matryoshka Decorative Collectible Troika 10-pc 60402-1
Russian Nesting Doll Matryoshka Decorative Collectible Troika 5-pc 60113-1
Russian Nesting Doll Matryoshka Decorative Collectible Troika 5-pc 6.7 60108-1
Russian Nesting Doll Matryoshka Decorative Collectible Winter 5-pc 60122-1
Russian Nesting Doll Matryoshka Decorative Collectible Winter Joy 5-pc 60103-1
Russian Santa Christmas 2 Nesting Doll 5-pc 4.4 60512-1
Russian Santa Christmas Nesting Doll 5-pc 4.4 60511-1